Terminale zorg

Leven en dood horen bij elkaar. Dat gemakkelijk uitgesproken gezegde wordt een hard feit als iemand te horen krijgt dat hij zo ziek is dat genezing niet meer mogelijk is. En voor nagenoeg alle mensen dat ‘als het zo ver is’, zij het liefst thuis willen sterven.

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is, en die zich in de laatste maanden van hun leven bevinden. Doorgaans gaat het hierbij om een periode van drie maanden. In deze fase van het ziekteproces hebben terminaal zieken vaak intensieve verzorging nodig. Voor mantelzorgers is deze taak soms moeilijk vol te houden. Gespecialiseerde vrijwilligers van de SWOP kunnen in zo’n situatie de helpende hand bieden. De vrijwilligers zijn aanvullend aan de professionele zorg (huisarts, verpleegkundigen, thuiszorg) en de zorg door naasten. Zij hebben daarvoor een speciale opleiding gevolgd. Bij hun inzet worden zij ondersteund door de coördinator van de SWOP.

Hulp aanvragen
Iedereen kan hulp (maar ook informatie over de mogelijkheden) aanvragen. Bij een hulpaanvraag beoordeelt de coördinator na een intakegesprek en in overleg met alle betrokkenen óf en zo ja, welke hulp er geboden kan worden. Vervolgens gaat de coördinator na welke vrijwilliger ingezet kan worden. Zolang de hulp geboden wordt, houdt de coördinator contact met de mantelzorgers en de vrijwilligers.

Welke hulp is er mogelijk?
De vrijwilligers van de SWOP hebben tijd en aandacht voor de patiënt en de naast betrokkenen en zij kunnen ondersteuning en begeleiding bieden. Het is een georganiseerde vorm van aanvullende mantelzorg. De vrijwilligers zijn inzetbaar tussen 7.00 en 23.00 uur en kunnen de volgende taken op zich nemen:

  • aanwezig zijn wanneer familieleden, vrienden of buren even weg moeten of ‘op adem’ moeten komen;
  • luisteren naar en praten met de terminale patiënt en de naast betrokkenen;
  • ondersteuning verlenen bij de dagelijkse verzorging van de terminale patiënt.

De vrijwilligers verrichten geen medisch of verpleegkundige handelingen.

Wat zijn de kosten?
Aan de inzet van onze vrijwilligers zijn geen kosten verbonden.
De kosten van de organisatie worden gedekt door subsidies, donaties, giften, schenkingen en legaten.

Hoe kun je ons bereiken?
Neem voor meer informatie en hulpvragen contact met ons via 015-3 699 699 of info@swop.nl.
Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30-16.30 uur.
Kijk ook eens bij de veel gestelde vragen, misschien staat het antwoord op uw vraag daar tussen.

De SWOP is aangesloten bij de landelijke organisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) te Amersfoort (033-7601070).
In regionaal verband worden contacten onderhouden met onder meer de organisaties van vrijwilligers in de terminale zorg van Delft, Westland en Oostland.