Voor wie?

Wanneer ben je een vluchteling?
Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde reden heeft om te vrezen voor zijn of haar veiligheid. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege oorlog, natuurrampen of vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, seksuele voorkeur of politieke overtuiging.

In Nederland kunnen mensen die uit een ander land gevlucht zijn, een asielvergunning aanvragen. De IND beoordeelt vervolgens of de vrees voor vervolging terecht is en de aanvraag wordt afgewezen, danwel goedgekeurd.

Wanneer ben je een vergunninghouder?
Vergunninghouders zijn vluchtelingen van wie de asielaanvraag is goedgekeurd. Zij krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning die vijf jaar geldig is. Na afloop van die vijf jaar wordt de situatie opnieuw beoordeeld.