Arboregels voor vrijwilligerswerk

      Reacties uitgeschakeld voor Arboregels voor vrijwilligerswerk

Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe Arbo-wet voor vrijwilligers. Deze wet is een stuk eenvoudiger. Bijna alle specifieke regels zijn geschrapt. Organisaties die met vrijwilligers werken krijgen de vrijheid om met gezond verstand te zorgen voor gezond en veilig vrijwilligerswerk.

Arbowet en zorgplicht
Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)  in beginsel niet meer van toepassing op vrijwilligers. Alleen als er ernstige risico’s aanwezig zijn, blijven de arbovoorschriften wel van toepassing. En voor vrijwilligers die tot de omschreven kwetsbare groepen behoren, blijven een aantal aanvullende voorschriften gelden. Daarnaast blijven vrijwilligersorganisaties op basis van hun zorgplicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun vrijwilligers. In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658) staat beschreven dat de werkgever aansprakelijk is als hij/zij toerekenbaar te kort schiet in de zorgverplichting. Omdat er geen sprake hoeft te zijn van een arbeidsovereenkomst, vallen ook stagiaires en vrijwilligers onder dit artikel.

Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit
In de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit worden de werk- en rusttijden voor werknemers geregeld. Sinds 2007 gelden er uitzonderingsregels voor vrijwilligers waardoor zij niet meer volledig aan deze regelgeving zijn gebonden. Zo worden de arbeidstijden van vrijwilligers niet meer van overheidswege beperkt en zijn organisaties niet meer verplicht de arbeids- en rusttijden van vrijwilligers te registreren. In artikel 2.1:2 van het Arbeidstijdenbesluit kunt u lezen welke artikelen niet van toepassing zijn voor het vrijwilligerswerk.

Let op! In dit artikel staat nadrukkelijk vermeld dat een vrijwilliger van 16 of 17 jaar geen vrijwilligerswerk mag doen tussen 23.00 en 06.00 uur. Voor kinderen tot 16 jaar gelden ook nog andere restricties. Zo mogen kinderen van 13, 14 en 15 jaar alleen buiten schooltijd lichte, niet-industriële hulparbeid verrichten. Deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van het vrijwilligerswerk. Meer informatie over wanneer vrijwilligerswerk is toegestaan bij jongeren vindt u hier.

Wel Arbo bij ernstige risico’s
Zoals gezegd blijven de arbovoorschriften wel van toepassing als er sprake is van ernstige risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de vrijwilligers. De arbo spreekt van ernstige risico’s als vrijwilligers werken: – met gevaarlijke stoffen en biologische agentia;

 • op hoogte (boven de 2,5 meter);
 • met grote fysieke belasting (incl. het werken onder hoge druk);
 • met geluidsbelastingen (boven 85 dB);
 • met onveilige en niet deugdelijke arbeidsmiddelen;
 • met hijs- en hefwerktuigen;
 • op een bouwplaats;
 • onder extreme temperaturen.

Bij het werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia blijft een RI&E verplicht. Voor de andere aangegeven risico’s is het voldoende om middels veiligheidsinstructies, voorlichting en het beschikbaar stellen van beschermingsmiddelen ervoor te zorgen dat vrijwilligers hun werk veilig kunnen doen. In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat precies beschreven wat men onder specifieke risico’s verstaat en aan welke normen u moet voldoen. In artikel 9.5a van dit besluit kunt u lezen welke artikelen verplicht zijn voor vrijwilligersorganisaties.

Goed arbeidsklimaat met gemotiveerde vrijwilligers
Iedere vrijwilligersorganisatie wil natuurlijk ongelukken en aansprakelijkheidskwesties voorkomen. Daarnaast dragen veilige arbeidsomstandigheden ook bij aan een goed imago van uw organisatie. Vrijwilligers zullen zich immers meer serieus genomen voelen als de organisatie zorg besteedt aan een veilige en prettige werkomgeving. Om te voorkomen dat de aandacht voor arbeidsomstandigheden naar de achtergrond verdwijnt, is het goed om een intern arbobeleid op te stellen. Met de volgende stappen gaat u op zorgvuldige wijze aan de slag met het arbobeleid en zorgt u ervoor dat het organisatiebreed wordt gedragen:

 1. Bespreek veilig vrijwilligerswerk in het bestuur
 2. Kies een coördinator arbobeleid
 3. Inventariseer samen met de betrokken vrijwilligers de mogelijke risico’s en maatregelen
 4. Maak een overzicht van de uitkomsten van deze gesprekken en stel prioriteiten
 5. Stel met het bestuur vast welke risico’s en welke maatregelen worden aangepakt
 6. Verspreid de uitvoeringstaken onder betrokken vrijwilligers
 7. Zorg dat mensen hun afspraken nakomen
 8. Leg de risico’s en getroffen maatregelen op papier vast. Bijvoorbeeld in het Huishoudelijk Reglement.

Bron: Vrijwilligerswerk.nl